Формуляр за отказ

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

/Приложение №1/

До ”Глобал” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул Вардар 71, регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК831283839


С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: ..................................................................................................................................................... /описание на продукта/

Стоката е получена на ................................................................. /датата на получаване от потребителя/ от..................................................................................................................................................... /трите имена на потребителя/ гр./с............................................................................................................................................. /адрес на потребителя/

................... /Дата/

..................................  /Подпис на потребителя [1]


Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спази срока за отказ от договора, Потребителят следва да представи (изпрати) попълнен настоящия стандартен формуляр преди изтичането на срока за отказ от договор, в офиса на Доставчика или да го изпрати по e-mail: info@uchitel.bg,, като в случай че използва втората възможност, ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката). Информация относно упражняване правото на отказ от договора, Потребителят може да открие в Общите условия на онлайн магазина, Раздел Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите, т.8


[1] Само в случай, че настоящият формуляр се подава на хартиен носител