Дуалното обучение като модел за професионално образование

Ваня Григорова


Нови стандарти в обучението чрез работа


Заради безспорните постижения на дуалната система в Германия (добра професионална квалификация и ниска младежка безработица) през последните години има опити немската практика на професионално образование да се приложи и в други страни. В България също се подготвя въвеждането на обучение чрез работа – приет е План за действие за 2015-2017 г. в изпълнение на Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение за периода 2015-2020 г. Целта е да се осигури качествено професионално обучение на младежите, да се направи връзка между професионалното образование и бизнеса, да бъдат обхванати в програмата повече ученици, които са напуснали или отпаднали от училище, да се намали младежката безработица.


Какво представлява дуалното обучение?


Дуалното обучение (от латински dualis – двойствен, двоен) е форма на професионално образование, която има дълги традиции в немскоезичния свят и най-вече в Германия. Представлява комбинация между практическо обучение в производствено предприятие и теоретични уроци в професионално училище. Терминът „дуално обучение“ започва да се употребява в Германия от средата на 60 години на 20 век. В България този период на преход между училището и работното място обикновено се нарича „обучение чрез работа“.


Докато в Германия дуалната система е отдавна наложил се стандарт в професионалното образование, в други страни залагат на по-различни модели: в англосаксонските страни професионалната квалификация се получава в производството, а в източноевропейските, скандинавските (с изключение на Дания, където има дуално обучение), романските страни, Белгия и Холандия - в професионално училище.


Дуалното образование в Германия не е резултат от съзнателно планиране. Дълго време практическото обучение и професионалните училища са се развивали самостоятелно и по-късно са били обединени в обща система за професионална квалификация. До началото на 19 век обучението в занаят или професия е било част от дейността на занаятчийските гилдии, едва през 1821 г. е основана първата учебна работилница към фабрика за печатни преси.


Нека да разгледаме в детайли как е организирана системата за професионална подготовка в Германия.


Дуално обучение made in Germany


Избор на професия
Предлага обучение в 350 професии. Професиите, които са включени в дуалната система, са държавно признати и законово уредени чрез Закона за професионалното образование (BBiG), респективно Закона за занаятите (HwO).


Продължителност на обучението
2-3,5 години.


Място на обучение
Обучението се провежда предимно на работното място - в производствено предприятие или фирма. Теоретичните основи на професията се изучават в професионално училище (1-2 дни седмично или блок часове за няколко седмици), като учебният план включва 1/3 общообразователни предмети и 2/3 предмети, свързани с конкретната специалност.


Условия за кандидатстване
Кандидатът трябва да е завършил обучението си в средната и/или горната степен на средното образование (след 9-ти клас на Hauptschule, след 10-ти клас Realschule или след успешно взета гимназиална матура). Изискванията, на които трябва да отговаря кандидатът, се определят от предприятието.


Кандидатстване
Кандидатът подава молба за избраната професия директно във фирмата, където се провежда обучението. Много компании обявяват свободните места една година по-рано. Обучението обикновено започва на 1 септември.


Заплащане
За времето на обучението младежите получават заплащане от фирмата, в която се подготвят за избраната професия. Размерът на сумата е предварително договорен между работодателските съюзи и синдикатите.


Най-високо месечно заплащане има в следните специалности/професии:


·         925 € - вътрешно корабоплаване,


·         859 € - полагане на тръбопроводи, бетон и стоманобетон, полагане на плочки и мозайка, топло-,студо- и шумоизолация, дърводелство, зидарство,


·         849 € - печат, ситопечат,


·         817 € - застраховки и финанси,


·         803 € - стругарство


Най-ниско месечно заплащане получават обучаващите се в следните специалности/професии:

  • ·         189 € - шивач,
  • ·         399 € - бояджия,
  • ·         419 € - фризьорство,
  • ·         424 € - цветарство,
  • ·         441 € - декоратор,
  • ·         448 € - кожарство,
  • ·         458 € - обущар,
  • ·         457 € - хлебар,
  • ·         503 € - стъклар.


(Данните са взети от http://www.azubister.net/magazin/thema/ausbildungsverguetung)


Изпити
За времето на обучение младежите се явяват на два изпита – в края на първата година и при завършването.


Координиране и законови рамки
За практическото обучение отговаря държавата (съгласно Закона за професионалното образование (BBiG), докато за подготовката в професионалните училища се грижат провинциите.
Обучението в предприятието се провежда в рамките на сключен договор за обучение между фирмата и обучаващия се. Законово са уредени признаването на професията от държавата, наименованието на професията, продължителността на обучението, минималните изисквания за упражняване на дейността, рамковият план за обучение, изискванията за явяване на изпит.


Камарите като гарант за високото ниво на обучение
Камарите съветват компаниите, които участват в дуалната система, наблюдават практическото обучение, установяват квалификацията на фирмите и обучителите, регистрират договорите за обучение, провеждат националните изпити.


Проблеми
Основните проблеми са свързани най-вече с подготовката на кандидатите и със съгласуването между учебните планове на професионалните училища и процеса на практическо обучение във фирмите.
В последно време дуалната система не е толкова атрактивна, повечето успешно завършили гимназия предпочитат да продължат образованието си в университет, вместо да се подготвят за определена професия. Част от фирмите, които могат да провеждат обучение, не обявяват свободни места и не приемат кандидати. Други компании срещат трудности да привлекат достатъчно квалифицирани ученици. Според 70% от предприятията само половината от кандидатите отговарят на изискванията. Младежите, завършили
Hauptschule, се оказват неподготвени за програмите на дуалното образование.
Тревожен е фактът, че годишно около 8-10% от учениците отпадат преждевременно от училище и не могат да бъдат включени в дуалното обучение.
След завършване на професионалното си образование една пета от младежите имат затруднения да си намерят работа по специалността.


Предимства
Макар че не може да се справи напълно с младежката безработица, дуалната система предлага много добри перспективи за обучение и професионална кариера. Освен това осигурява квалифицирани кадри за производството, търговията и услугите.


Междувременно в Германия се говори, че дуалното образование е в криза и е необходима реформа. Започва да набира популярност триалната система – към досега известните две места за обучение се добавя трето – учебен център, който разполага с модерни технологии, апаратура и персонал. Новата структура трябва да намали разходите на фирмите за обучение и да осигури на младежите адекватна професионална подготовка.


Какво училище подготвя кадрите на най-развитата икономика в Европа?

Вижте повече ...

Предимства на обучението чрез проекти

Вижте повече ...

Подобни продукти

Електрически вериги Въведение в електричеството

Електрически вериги Въведение в електричеството

Научете повече за електрическите веригиНаучете как да контролирате яркостта на лампитеНаучете за и и..

73,00 лв.