10 факта за немската образователна система

Ваня Григорова

Какво училище подготвя кадрите на най-развитата икономика в Европа?


Когато фактите говорят, сравненията са неизбежни. Къде сме ние и какво от образователната система на Германия можем да приложим на практика?

Нека да разгледаме 10 интересни факта за немската училищна система.


1. Федералните провинции отговарят за немската образователна система, докато федералното правителство определя общата рамка за развитие


Съгласно конституцията на Германия провинциите притежават културен суверенитет и носят отговорност за законодателството и управлението в областта на образованието, културата и изкуството. Тъй като всяка провинция води собствена образователна политика, понякога има съществени различия между отделните региони на страната.


2. Бюджетът за образование, наука и изследвания се увеличава всяка година


Образованието е приоритет в Германия и дори по време на финансовата криза през 2008 г. средствата, отделяни за обучение и изследвания, продължават да се увеличават. Но въпреки по-големите бюджети за образование и наука, делът на немските разходи остава по-нисък от средното ниво за развитите страни. През 2012 г. Германия използва 5,3% от БВП за образование и изследвания, докато този процент за развитите страни е 6,2%.


За сравнение през 2012 г. България дава 3,5% от БВП за образование и наука, а страните от ЕС - 5,3% от БВП.


3. Задължително училищно образование


В Германия обучението на децата и подрастващите е законово регулирано и е обвързано със задължително посещение на училище (нем. Schulpflicht). Затова домашното образование не е разрешено, независимо по какви причини – религиозни, здравословни или лични предпочитания на родителите. Учениците със здравословни проблеми или със затруднения в обучението посещават специални училища.


4. Шестгодишни първокласници


Началното обучение започва от шестгодишна възраст и обикновено продължава четири години (1-4 клас). Повечето деца учат в държавни училища близо до мястото, където живеят. Такса за обучение не се изисква.


5. Високо селективна образователна система


Типично за немската образователна система е ранната специализация и профилиране на учениците въз основа на техните постижения. След четвърти клас учениците се насочват към различни училища – гимназия, Realschule (реално училище), Hauptschule (главно училище) или Gesamtschule (общо училище).


Гимназия (5/7-12/13 клас) – тук продължават обучението си учениците с най-добри резултати. Акцентът е поставен върху академичните знания, природните науки, информационните технологии, класическите и модерните езици. Успешната матура се явява входен билет за университета.


Realschule (5-10 клас) – също селективно училище, но изискванията са по-ниски. След завършване учениците могат да избират между професионална гимназия, професионален колеж или дуално обучение.


Hauptschule (5-9/10 клас) – няма специални изисквания, след завършването на девети клас учениците могат да продължат с дуално обучение.


Gesamtschule - алтернатива на тричленната система (гимназия, Realschule, Hauptschule), не разделя учениците според техните постижения и дава възможност да се държи матура в края на горната гимназиална степен.


Селективната образователна система в Германия често е критикувана заради прекалено ранното профилиране на учениците, както и заради ограничения достъп до добро образование за деца от социално слаби семейства или с имигрантски произход. От друга страна, застъпниците на модела твърдят, че това е начин да се поощряват надарените деца и да се задържи висок делът на държавното образование.


6. Учениците не носят униформи


За разлика от САЩ или Великобритания, в Германия няма задължителни униформи. В някои училища има въведено училищно облекло, което учениците могат сами да избират.


7. Постепенно подобряване на резултатите от международното оценяване на учениците ПИЗА


Шокът от резултатите след първия тест ПИЗА (2000 г.) предизвиква промени в образователната система на Германия. При последното оценяване (2012 г.) немските ученици постигат по-добро класиране - постиженията им в областта на математиката, четенето и природните науки са малко над средните за развитите страни, но са по-слаби от резултатите на победителите Шанхай, Хонг Конг, Япония, Тайван, Сингапур, Южна Корея и Финландия. Броят на изоставащите ученици намалява и е под средното за развитите страни. Отслабва и връзката между социалния произход и постиженията. Резултатите на учениците с имигрантски произход са по-високи в сравнение с предишни години.


Малко над средното ниво се класират немските ученици и в изследването на уменията за творческо решаване на проблеми. Оказва се, че при креативното решаване на проблеми социалният произход и икономическите условия не оказват толкова силно влияние.


8. Дуалното обучение като важен елемент от немската образователна система


Дуалното обучение е комбинация между практика в производството и теоретични уроци в професионалното училище. Около 60% от младежите, които завършват 9-ти клас на Hauptschule или 10-ти клас на Realschule и нямат амбиция да продължат образованието си в по-висока степен, започват дуално обучение. За работата си стажантът получава заплащане по определена тарифа. По-голямата част от професионалната подготовка преминава в завода, занимания в училище има 1-2 дни седмично. Обучението обикновено продължава 3 години и завършва с изпит.


Дуалното обучение се смята за украшението на немската образователна система и се радва на международно признание. И макар че не е в състояние да се пребори с младежката безработица, може да осигури на бизнеса квалифицирана работна ръка.


9. Учителите в Германия получават по-високи заплати в сравнение с повечето си колеги от развитите страни и ЕС


Според доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от 2014 г. немските учители попадат в групата на най-добре платените преподаватели от всички 34 развити страни. В същото време учителите в Германия работят с по-големи класове и имат повече учебни часове в сравнение с колегите си от другите европейски страни.


През 2014 г. в Германия средната годишна брутна заплата за пълен работен ден в сферата на възпитанието и преподаването възлиза на 51 004 евро (през 2010 г. – 48 119 евро, през 2007 г. – 44 965 евро). В рамките на Европейския съюз по-високо заплащане получават учителите в Люксембург, Дания и Австрия.


10. Повечето учители в Германия имат статут на държавен служител


Повече от половината немски учители са със статут на държавни служители - получават по-висока нетна заплата, допълнителна здравна застраховка и други привилегии в сравнение с обикновените служители. Освен това имат сигурна работа и са защитени от уволнение.


Дуалното обучение (от латински dualis – двойствен, двоен) е форма на професионално образование, която има дълги традиции в немскоезичния свят и най-вече в Германия. Представлява комбинация между практическо обучение в производствено предприятие и теоретични уроци в професионално училище.

Вижте повече ...

Особености на френската образователна система

Вижте повече ...

Подобни продукти

Анатомичен модел на глезенна връзка

Анатомичен модел на глезенна връзка

Модел от PVC с гъвкави изкуствени сухожилия. Демонстрира вътрешната и външната ротация. В ест..

79,00 лв.